بلی. البته برای پزشکان و مراکزی که این امکان رو به درخواست و تصمیم خودشون فعال کردن و در ژین هم مشخص شده