در صورت لغو نوبت به هر دلیل از سمت پزشک و مطب؛ مبلغ پرداختی و نوبت شما محفوظ خواهد بود و از طریق پیامک و یا تماس از طرف مطب و یا ژین؛ زمان جدیدی نوبت به شما اعلام میشه