بلی در حالت عادی می تونید و برای ادامه هم در صورت رضایت مشاور برای این کار؛ این امکان براتون در ژین فراهم شده.